• +38970895929
  • office@olimpik.mk

Системи за акустична изолација на меѓукатни конструкции

Во Македонија системот кој најчесто се употребува воопшто не нуди акустична изолација, на меѓукатната конструкција. Системот се состои од носива армирано-бетонска плоча , стиропор со дебелина 2 см, кошулица со дебелина 4-6 см  и паркет залепен на кошулицата.