• +38970895929
  • office@olimpik.mk

Изведба на  брзосушечки цементни кошулици

Изведба на брзосушечки цементни кошулици.

- Изведба на брзосушечки  кошулици со Topcem- специјално хидраулично врзиво средство со модифицирани полимери со  нормално брзо сушење (4 дена под 2% CM.) и контролирано собирање на кошулицата

- Изведба на брзосушечки кошулици со Mapecem - Специјалнo, брзо врзувачко хидраулично врзивно средство со брзо сушење за естриси со контролирано намалување. Остаток на влага по 24 часа под 2% CM.

- Изведба на кошулици со подобрени акустични својства

- Изведба на кошулици со подобрени термички својства

- Изведба на кошулици со подобрени својства во однос на вибрации